Informace pro zákazníky k problematice rumového éteru.

Informace pro zákazníky k problematice rumového éteru.

 

V souvislosti s řadou rozporných informací k problematice rumových trestí a aromat, jsme se rozhodli Vás informovat prostřednictvím našich webových stránek. V zásadě se jedná o problematiku schvalování rumového éteru jako tzv. „jiného aroma“ v souladu s Nařízením EU č. 1334/2008 o aromatech. Rumový éter je rozhodující složkou rumového aroma a dává mu charakteristickou rumovou chuť a vůni. V případě, že by nedošlo na úrovni Evropské komise k jeho schválení, nemohla by se tato rozhodující složka rumového aroma od 22.dubna 2018 užívat do potravin.. 

 

Stav k 20.řijnu 2017:

 

1. Žádost o povolení rumového éteru jako “jiné aroma” 

 

Žádost o zařazení RE do přílohy e), - “Other flavourig” v rámci Nařízení EU č. 1334/2008 byla podána hromadně za všechny výrobce rumového éteru. Podání ke schválení k Evropské komisi provedla organizace EFFA, tedy evropská organizace, která zastřešuje jednotlivá národní sdružení aromatizerských firem. Výrobcem rumového éteru v České republice je firma Aroma Praha a.s., dceřiná společnost firmy Aroco spol. s r. o. Aroma Praha je členem německého sdružení aromatizerských firem (DVAI), které je členem evropského sdružení EFFA. DVAI také bylo a je prostředníkem při podání, postupném doplňování a projednávání Žádosti o schválení užití rumového éteru do rumových a jiných aromat. V tomto směru musíme konstatovat, že naše společnosti doložily v rámci schvalovacího procesu veškeré požadované dokumenty, podklady a analýzy – a tedy z naší strany nebylo nic zanedbáno ani podceněno. 

 

Námi předložená dokumentace byla plně dostatečná a její parametry vždy vycházely z požadavků vyplývajících z jednání mezi EFFA a EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin). Nelze tedy říci, že by naše společnosti cokoli zanedbaly a celý proces schvalování byl sledován ve spolupráci nejen s odpovědnými českými orgány, ale především prostřednictvím komunikace v rámci DVAI a EFFA. 

 

2. Vývoj procesu schvalování:

 

V průběhu celého pětiletého schvalovacího období vyšel z EFSA jediný signál o možném problému. Jednalo se o přítomnost furanu v rumovém éteru. V této souvislosti doporučila EFFA svým členům, aby zahájili monitoring obsahu furanu s tím, že otázka jeho obsahu se konzultuje nejen s EFSA, ale i obdobnými orgány ve Spojených státech. Tato skutečnost nás vedla nejen k monitorování obsahu furanu, ale především k přípravě technologických inovací směřujících k aktivnímu snížení koncentrace furanu v rumovém éteru.

Koncem srpna 2017 jsme byli prostřednictvím DVAI informováni o stanovisku EFSA, které pouze upozorňovalo, že rumový éter obsahuje některé látky, běžně obsažené v potravinách, které jsou v současné době v rámci EU sledovány. Předpokládalo se, že žádost, o zařazení rumového éteru na seznam tzv. jiných aromat, bude provázena stanovením limitů předmětných látek, na což jsme byli a jsme technologicky připraveni.

 

Následně proběhlo jednání mezi žadatelem o povolení EFFA a Evropskou komisí.  Výsledkem byl první náznak problémů s tím, že celá problematika a stanovisko Komise bude projednáno s jednotlivými členskými zeměmi. V této souvislosti jsme o vzniklém stavu neprodleně informovali odpovědné české orgány a Potravinářskou komoru ČR. Následně byla zahájena intenzivní vzájemná spolupráce při řešení vzniklého problému. 

V současné době probíhá ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství (MZe) České republiky a dalšími zúčastněnými subjekty příprava podkladových materiálů pro jednání na úrovni pracovních skupin členských států v rámci EU. Snahou je prosadit schválení užívání rumového éteru alespoň v některých aplikacích.

 

3. Přístup našich společností k řešení uvedené problematiky.

a) zahájili jsme a dokončili vývoj rumového aroma pro užití do pekařských a cukrářských výrobků, cukrovinek a mléčných výrobků nahrazující stávající rumové aroma s rumovým étherem. Toto rumové aroma by mělo pro tyto kategorie výrob plně senzoricky nahradit stávající typ aroma. V současnosti probíhají aplikační zkoušky s tímto aroma na konkrétních výrobcích.

b) vycházeje z předpokladu, že bude užití rumového étheru schváleno do aromat pro lihoviny, máme připraveny změny v technologii výroby rumového étheru umožňující minimalizovat obsah furanu případně dalších látek vyplývajících ze stanoviska EFSA. Poloprovozně vyrobené vzorky rumového étheru v současnosti testujeme.

Naše společnosti jsou tedy schopny vzniklou situaci řešit a jsme přesvědčeni, že jakýkoliv výsledek probíhajícího procesu schvalování rumového étheru nebude mít žádný dopad na naše zákazníky.

 

 

Za společnost AROCO, spol. s r.o. a Aroma Praha, a.s.

                                  Ing. Hynek Strnad

                                  Jednatel společnosti

                                  a předseda představenstva